استدلال پهناور شدن همین ماهیچهها آن است که اصلی تنگ شدن دریچه آئورت، بطن قلب ناچار است سختتر فعالیت نماید تا بتواند خون کافی را از همین روزنه تنگ به درون سرخرگ آئورت بفرستد. علاوه بر علائم شایع تنگی روزنه آئورت که ممکن میباشد باعث احساس ضعف، غش، سستی و بیحالی در بیمار شود، یک عدد دیگر از پیامدهای این عارضه قطور شدن ماهیچههای دیواره بطن چپ است. آیا تنگی روزنه آئورت همیشه باعث پیدایش علائمی میشود؟ تنگی دریچه آئورت به چه صورت ترقی می نماید و یا این که منجر ارتقاء مشکلات مریض میشود؟ در کشورهای در درحال حاضر توسعه، تب روماتیسمی به عنوان شایعترین علت بروز تنگی دریچه آئورت شناخته میشود. هوای مناسب از داخل دستگاه های خنک کننده خارج می شود و از روش کانال کولر به باطن گوشه و کنار ها سوق دهی می شود. احساس ناراحتی یا این که فشردگی در سینه احساس میشود،داشتن نفس تنگی ناراحتی در خوابیدن، تپش قلب و خستگی عمومی و ناتوانی در انجام عمل های دریچه خطی هواکش روزمره. علاوه بر همین ها، برخی از افراد ممکن می باشد به علت خوابیدن بر روی تخت جراحی به مدت طولانی، احساس درد یا این که ناراحتی داشته باشند. در صورتی که تنها مقدار مقداری خون به دهلیز چپ نشت کند، ممکن میباشد مشکلی ایجاد نکند. شایعترین علت تنگی روزنه آئورت در جوانان، وجود یک نقص مادرزادی می باشد که در اثر آن روزنه آئورت به جای سه لبه، فقط دو لبه دارد. نکته مهمی که بایستی به خاطر داشته باشید آن هست که اکثر وقت ها اشخاصی که به تنگی دریچه آئورت دچار هستند، هیچ دسته نشانه ها قابل مشاهدهای را تجربه نمیکنند، تا وقتی که همین روزنه به قدری تنگ شود که مقدار خونی که از آن جریان پیدا میکند، به طور قابل ملاحظهای کاهش یابد. تنگی روزنه آئورت ناشی از پیری طبق معمول در سنین بالاتر از 60 سال آغاز میشود، ولی در اکثر زمان ها مورد ها تا سن 70 یا 80 سالگی، علامت ها خاصی ساخت نمیکند. تنگ شدن مجرای دریچه آئورت ممکن هست در مقطع کودکی مشکلی برای شخص تولید نکند، البته زمانی سن او ارتقاء مییابد، مشکلات ناشی از این عارضه هم بروز پیدا میکند. نکته مهمی که ضروری میباشد در اینجا ذکر شود آن است که شخص در گیر به تنگی روزنه آئورت ممکن میباشد هیچ جور علائمی نداشته باشد، ولی در صورتی که تحرک فیزیکی معمول او در حد قابل توجهی کمتر پیدا کرده و یا مبتلا ضعف شدید و غش شده است، اضطراری میباشد به دکتر مراقب سالم مراجعه نماید تا احتمال بروز نارسایی قلبی در او گزینه بررسی قرار گیرد. دیواره کلفت شده بطن قلب فضای بیشتری را در محیط پایینی قلب اشغال مینماید و به همین ترتیب جای کمتری برای خون باقی می ماند و خون کافی به جهت کل تن نمیتواند تأمین شود، در سرانجام فرد بیمار به نارسایی قلبی در گیر میشود. هنگامی که شما همین مقاله را دوست داشتید، مایل به دیتاها بیشتری در ارتباط کلیدی دریچه خطی 30 درجه وب وب سایت خود باشید.

ایندکسر