مصرف این کود در اطراف ریشه و به عنوان محلولی در سیستم آبیاری، جذب کوچک مغذی ها و فسفات را ارتقا داده و تاثیرات مثبتی بر روی گیاهان می گذارد. عنصر پتاسیم بیشترین عنصر غذایی پر مصرف در لایه سطحی خاک قرار دارااست . بدین ترتیب در زمان مصرف کود سولوپتاس باید به طریقه مصرف درج شده بر بر روی بسته بندی دقت کنید. پیشنهاد می شود که آن گاه از گلدهی و در حین پرشدن میوه ها از این کود در طبیعت استعمال کنید. برای این که کود سولوپتاس بر روی درختان میوه اثرگذاری بیشتری داشته باشد، خوبتر هست این کود را بعد از گلدهی به درخت بیشتر کنید. ساقه گیاهان و درختان کوتاه و کوچک می ماند و گره بین ساقه ها نزدیک به نیز است، طوری که کوچک ماندن گیاهان یکی از از نماد های کمتر مقدار پتاسیم است. الف- ساقه های گیاهان به رخ کوتاه خواهند بود و مسافت های گره های دربین ساقه ها عمده نزدیک به هم خواهند بود، به عبارتی میتوان گفت که ریز ماندن گیاهان یکی از از نشانه ها فقدان پتاسیم میباشد. اصلی بهره گیری از همین کود می توانید پسته هایی کلیدی مغز درشت و خندان را برداشت کنید. ولی به طور طبیعی حیاتی نمک های حاوی منیزیم، سدیم و کلرید ترکیب می شود. اگرچه پتاسیم ( K ) موجود در سولفات پتاسیم (K₂SO₄ ) اصلی سایر کودهای معمول پتاسه تفاوتی ندارد ، البته به ادله وجود گوگرد مورد مناسب تری برای خرید کود شیمیایی است. ATP که به یاری فتوسنتز در گیاه به وجود میاید و به یکی از منابع انرژی به جهت فعالیت های فیزیکی و شیمیایی گیاه محسوب می شود اما می بایست همین انرژی به بخش های مختلف گیاه انتقال داده شود که به یاری توشه الکتریکی انجام می شود که کاتیونهای پتاسیم آن را تامین می کند، می توان عاقبت گرفت که درصورتیکه میزان پتاسیم در گیاه ناچیز باشد شتاب فتوسنتز آن نیز اندک می شود. اصلی ایجاد ATP میزان فتوسنتز را تهیه می کند. منبع با ارزشی از گوگرد نیز آماده می نماید که برای سنتز پروتئین و عملکرد آنزیم به آن نیازاست. که می تواند به افزایش بهره وری محصولات امداد کند. در نتیجه ، پرورش هرچه سریعتر، باروری بخش اعظم و باکیفیت خیس گیاهان و در عاقبت به دست آوردن محصولات بیشتر، به جهت کشاورزان از مهم به سزایی برخوردار می سولفات پتاسیم سرویس ها حمایتی شود. بنابراین بهتر می باشد که هر ساله کودپاشی به جهت همین گیاه رخ گیرد. صنعت کشاورزی در جمهوری اسلامی ایران بسیار توانا و باکیفیت می باشد و استعمال از هر کودی به طریقی می تواند رویش و سرسبزی گیاهان را ارتقاء دهد. در اینجا بیشتر به تحلیل وب سایت سولفات پتاسیم کامیرا.

ایندکسر