رییس اتحادیه مشاوران املاک تصریح میکند: ما راضی به زیان هیچکسی نیستیم، اما چنانچه حرکتی شکل گیرد، نظیر قطعه قطعنامه ۵۹۸، قطعهای نیز در بهشتزهرا خواهیم داشت. وی تاکید کرد: در صورتیکه مردم به اتحادیه مشاوران املاک مراجعه و از بنگاه گلایه کنند، به جهت همین کار کمیسیون تشکیل میشود. همین موضوع در بازههای هنگامی پیشین مورد اعتنا اکثری از کشورها قرار گرفته و تیم قوانینی به مراد پرهیز از ورود تقاضای سرمایهای اوضاع کردهاند. همین امر زمینه ارتقاء قیمت نامتعارف در این بازار را مهیا کرده و در میانمدت تقاضای مصرفی اثرگذار را به تقاضای غیر اثر گذار در بازار تبدیل میکند. همین نشان می دهد که میشود یک عمل مشترک حقوقی فی مابین دو قوه انجام شود و اثر ها مطلوبی داشته باشد.وی افزود: در راستای اجرای همین تفاهم طومار و نقشه رویه باشد توجه به مسئله کاداستر و حد نگار دارای و واجب می باشد که به شکل ویژه هم باز‌نگری شد. آن ها معتقدند طرحی که برای سوق دهی بازار مسکن، رکودزدایی و بهبود حالت اجرا خواهد شد می بایست بهگونهای باشد که هم سبب به خوشبینی سازندهها به جهت رجوع و برگشت به بازار ساختوساز شود و نیز تقاضای مصرفی را ضمن توانمندسازی به بازار برگرداند. مسکنسازها و کارشناسان بازار مسکن معتقدند بایستی طرحی در بازار ملک اجرایی شود که به واسطه آن تقاضای مصرفی به بازار برگردد و همین حضور همیشگی و استوار باشد. حیاتی دقت به این که بعضا از مردمان به جهت سرمایهگذاری و حفظ ارزش پول خود به بازار سرمایه اعتماد ندارند و یا بازدهی آیتم نظرشان به دست آوردن نمیشود، لذا ناچار به بازار خرید ملک و مسکن روی میآورند تا هم بها پول شان حفظ شود و نیز عایدی برایشان به دست آوردن شود، لذا تقاضای سرمایهای در بازار مسکن شکل میگیرد. 6پیام پایین نشان دهنده همین است که دیتاها شما اساسی برد تصویب شده میباشد . در سامانه چنانچه خانه ای به اسم شما است، ولی مستاجر در آن سکونت داراست می بایست همین امر را همین چنین ثبت نمایید : وارد نصیب گزینش تکلیف ملک شوید مورد “من صاحب هستم” را گزینش فرمایید سپس وارد نصیب داده ها سکونت شوید، گزینه “شخص دیگری بومی می باشد .” را انتخاب نمایید و اطلاعات مستاجر را در آن جا وارد کنید . پاسخ: وارد کردن کد رهگیری به جهت تصویب فروش یا سکونت ملک الزامی نیست. به جهت افرادی که هر جور نگرانی در گزینه دقیقا کجا و همچنین هدایت در گزینه چگونگی به کارگیری از املاک اندیشه شیراز ، شما شاید می توانید اهمیت ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر