وی افزود: اداره تمام حفاظت محفظه زیست خوزستان به رخ دائمی بوسیله آزمایشگاه تخصصی خویش و نیز از روش آزمایشگاههای معتمد تصفیه منزل و پساب خروجی کل بیمارستانها را آیتم پایش قرار می دهد که منطبق کلیدی استاندارد ملی باشند و خوشبختانه در حال حاضر به این رخ است. وی گفت: تصفیهخانه شرق اهواز یک عدد از مجهزترین تصفیه خانه های فاضلاب در هم اکنون حاضر در اهواز و از بهترین نمونههای تصفیه خانه در خاورمیانه هست که بضاعت و توان تصفیه روزمره ۱۱۲ هزار مترمکعب پساب طبق دارای استانداردهای جهانی را دارد، در همین طرح بازچرخانی آب و استفاده مجدد از آب تصفیه شده برای زیر آوردن فشار برداشت آب عمده رودخانه که آیتم تاکید شورای حفاظت محیط زیست میباشد را دنبال میکنیم. اشرفی ادامه داد: اهمیت تکمیل کلکتورهای کانال فاضلاب شرق اهواز روزانه در حدود ۶۰ تا ۸۰ هزار متر مکعب پساب به رودخانه پرهیز میشود. به گفته وی مقرر شده است که فاضلاب تصفیه شده نیز بازچرخانی و به کارگیری مجدد شود. در این مرحله، آشغالگیری شکل می گیرد و همینطور طرز های مکانیکی نیز وجود دارااست که منجر می شود ذرات معلق و بزرگ عده آوری شوند. فرآیند تصفیه فاضلاب شهری و فرآیندهایی که همت در حذف مواد آلاینده موجود در پساب محفظه های مسکونی و تجاری دارند، تاثیر زیادی بر حفاظت از محفظه زیست خواهند داشت. اشرفی در آیتم پسابهای طرح گسترش نیشکر و صنایع جانبی هم گفت: بخش قابل توجهی از همین پسابها به آبگیرهای موجود ساماندهی می‌شوند و بخش دیگر به قسمتهای جنوب تالاب شادگان و بخشی در تالاب تصفیه فاضلاب خاکستری ناصری جهت دهی میشوند. اشرفی گفت: در همین حوزه برای شرق اهواز که نسبتاً ۱۰۰ هزار مترمکعب در شبانه روز فاضلاب دارد، تصفیه خانه مدرن احداث شده که آماده بهرهبرداری میباشد و افتتاح اولیه نیز شکل گرفته ولی به دلیل اینکه کانال عده آوری و کلکتور دارای فاضلاب در شرق اهواز کامل نیست، همین تصفیه منزل به طور تام و حیاتی گنجایش واقعی کار نمیکند، خبر عالی این است که اساسی پیگیریهای رخ گرفته، یک شبکه عده آوری کننده موقت تا ۲ ماه آینده حیاتی همکاری آبفای اهواز وارد مدار می گردد و شاهد این خوا هیم بود که بخش قابل توجهی از پساب شرق اهواز دیگر وارد رودخانه نخواهد شد.

ایندکسر