به جهت تهیه فشار ثانویه سیال در یک مدار هیدرولیک که به دو فشار گوناگون دریک زمانه کلیدی دو عملگر هیدرولیکی می باشد از فشارشکن کاهنده فشار استفاده می کنیم فشارشکن کاهنده فشار در شرایط نرمال بصورت باز می باشد و این کارایی تا دوران رسیدن فشار خروجی به حد تنظیم شده ادامه خواهد می یابد و زمانی که فشار خروجی به کمتر از حد تنظیمی خود برسد، گلوگاه گشوده شده و جریان سیال به شکل آزاد برقرار می گردد .. در فشارشکن کاهنده فشار، جریان مازاد به مخزن برنمی گردد، بلکه اهمیت تولید افت فشار در اثر تنگ شدن گلوگاه، صرفا فشار در خروجی کاهش می یابد. شیرهای فشارشکن مدل BDV-25 نوعی از رگولاتورهای فشار مهم کارایی مستقیم بوده که قابلیت و امکان تهیه فشار خروجی در میزان مدنظر را فراهم مینماید. مجموعه آریاکوپلینگ دو گونه شیر فلکه تهیه فشار 90 مرتبه و 135 رتبه را ساخت میکند. تفاوت چهارم این شیرها همین هست که شیر فلکه تهیه و تنظیم فشار صرفا در تجهیزات آتشنشانی کاربرد دارد. شایان ذکر میباشد که به منظور کمتر تغییرات فشار آب شهر و در نزدیکی کنتور آب، از همین مثال شیر صنعتی استفاده به فعالیت می آید. یکی از دیگر از کاربرد های شیر فشارشکن ایجاد فشار پایدار به شکل ثابت در خروجی های آب اهمیت فشار های ورودی متفاوت است. در بخش مشابه سازی روش کارایی شیر کاهنده فشار موجود که فشار ورودی متغیر در میان 350 بار تا 180 بار را به فشار خروجی ثابت 100 بار کمتر می دهد، مورد تحلیل قرار گرفته و مهم مطالعه کارهای انجام شده گذشته معادلات حاکم بر عملکرد آن استخراج شد. این فشار شکن ، کاهش فشار عملیاتی را دارا می باشد و سبب ساز محافظت فشار در یک تراز اثبات می شود وسر و صدا در کارگزاشتن و منش اندازی آن نیز فشار شکن در هیدرولیک کاهش می یابد. فشار شکن آب نقش مهمی در مراقبت از سیستم در برابر یخ زدگی و چکش آب داراست و در تجهیزات چگالشی پایین کنترل تعدیل شده ، امکان تخلیه جاذبه را مهیا می فشار شکن روغن هیدرولیک کند .

ایندکسر