به عبارت دیگر پایلوت شیر فشارشکن از فشار تحت دست امر می گیرد ، به همین شکل که اهمیت کمتر فشار پایین دست در اثر افزایش برداشت از فشار تنظیمی پایلوت ، مقدار گشودگی پایلوت ارتقاء پیدا کرده و این ادله باعث تخلیه بخش اعظم آب درپوش می شود ، در سرانجام شیر اساسی به مقدار بیشتری باز شده و میزان افت بوجود آمده در خط لوله را جبران می کند در شکل ارتقا فشار در ذیل دست( به علت کاهش برداشت) نسبت به فشار تنظیمی پایلوت میزان گشودگی پایلوت کمتر پیدا کرده ، فشار بر روی دیافراگم افزایش یافته ، موجب بسته شدن شیر اصلی و در عاقبت کاهش فشار نصیب خروجی شیر تا حد تنظیمی می شود. شیر را از بسته بندی جدا نموده و لوله را بازرسی کرده و داخل آن را از وجود اشیاء احتمالی پاک نمائید . اصلی خاموش کردن آب کاهش فشار در برابر فنر روی شیر ساخت می شود و روزنه بسته می گردد و هوا به فضای اطراف شیر جریان پیدا می نماید . این شیر توان کنترل جریان های بالا را داشته و توانا به کاهش فشار متعددی است. فشار بالا و غیر قابل انتظار برای سیستم می تواند زیاد مضر باشد و خسارات جدی وارد کند. بدین ترتیب دقت به فشار بالا در سیستم زیاد اهمیت بوده و باید در محل هایی که فشار از حد آیتم انتظار بیشتر می باشد از شیر فشار شکن به کارگیری گردد. به عنوان نمونه فشار بالا می تواند لوله ها و یا این که حتی دیگر اتصالات سیستم همانند زانویی ها را از هم قطع کند. فشارشکن ها در نزدیکی کنتورهای خانگی نصب می شوند و به این ترتیب فشار بالای آب ورودی و یا تغییرات آن به آسانی در دست گرفتن می شوند و کمتر پیدا می نمایند . یکی از از مسائل قابل دقت به جهت شیر های فشار شکن اختلاف فشار ورودی و خروجی و پدیده کاویتاسیون است. همچنین فشار خروجی اصلی وجود نوسانات فشار محل ورود ثابت می ماند. همین گونه از فشار شکن ها وسیله ای رزوه ای می باشند که به درون گلدان پیچ می شوند . اگر دوست دارید همین نوشتار را داشته باشید و مایل به دریافت اطلاعات زیاد بخش اعظم در گزینه فشار شکن هیدرولیک فرمان لطفا به تماشا از وب سایت ما.

ایندکسر