بازده خنک کاری اصلی به کارگیری از پره های حرارتی ارتقاء قابل ملاحظه ای خواهد یافت . البته همین قاعده برای سیستم های نقلیه قابل قبول وجود ندارد چرا که حجم مخزن در همین سیستم ها قابل ملاحظه و کلیدی است . در راستای وصال به تولیدات اقتصادی و به صرفه نیاز میباشد که همگی قطعات و زیرمجوعههای دستگاه بر اساس مشخصات تثبیت شده استاندارد شرکتها تهیه شود. وجود بعضا از همین قطعات جانبی برای یونیت ضروری است و بعضی از دیگر قطعات، طبق نیاز و سفارش طراح به جهت یونیت هیدرولیک گزینش میشود. الکتروموتورهای اروپایی زیمنس، ABB ، VEM و برند اهل ایران موتوژن و الکتروژن و الکتروموتورهای ساخت چین طبق نیاز خریدار به کارگیری میشود. در مدلهای ساده و ریز یونیت هیدرولیک؛ الکتروموتورهای اهمیت توان ذیل تکفار AC و 12VDC و 24VDC ، پمپ و مخازن ریز برای سیستمهای بی آلایش هیدرولیک ساخته میشود. اندازه و ظرفیت مخزن می بایست مناسب و متناسب مهم تغییرات چگالی سیال در مدار و همچنین تامین کننده مرحله به اندازه به جهت انتقال دما و خنک شدن سیستم باشد . علاوه بر این، اینگونه سیستم ها سر و صدای کمتری را هم تولید می نمایند چون سیال هیدرولیک به طور طبیعی صداها را مستهلک می نماید. یونیت هیدرولیـک یا پاورپک هیدرولیک که شامل مخزن روغن، الکتروموتور، پمپ، و شیرهای در دست گرفتن فشار و تعدادی اثاثیه جانبی است، به جهت تامین انرژی و اقتدار سیستم هیدرولیک تولید شده است. همین مخازن بایستی از ترازو مناسب برخوردار باشند تا در صورت عدم وجود بعضی تجهیزات در مدار، مثل شیرهای محاسبه ولو ، که از جریان برگشت مایعات به درون مخزن جلوگیری می کند و … همینطور باید از استانداردهای مربوطه نظیر DIN 24 347 ، مشخصات ویژه کمپانی و دستورالعملهای مراقبت سازندگان قطعات قیمت یونیت هیدرولیک آسانسور رعایت شود. در فرایند ایجاد و طراحی یونیت هیدرولیک ، طراحی بایستی بر پایه دیاگرام مدار جریان هیدرولیک جور دارای و لیست قطعات DIN 24 347 باشد. لیست قطعات بایستی شامل همگی اجزای موجود در نمودار جریان هیدرولیک دارای جزئیات ظریف از گونه ، تأمین کننده یا این که سازنده باشد. 2. ظرفیت مخزن می بایست 2 تا 3 برابر حجم تخلیه پمپ در دقیقه (دبی) باشد .

ایندکسر