عناوین مطالبی که در مقاله خواهید خواند

ü      سهم شوهر از ارث زنش

ü      ارکان تقسیم ارث چیست؟

ü      اهداف انحصار وراثت چیست؟

ü      سهم شوهر از ارث زن متوفی چقدر است؟

ü      سهم شوهر از ارث زن و فرزندانش چقدر است؟

ü      ارث زن از شوهر و دارای اولاد

ü      آیا شوهر بعد از فوت زنش ارث می برد؟

ü      سهم شوهر از ارث همسرش چقدر است؟

ü      حقوق مربوط به ترکه متوفی چیست؟

ü      علل انحصار وراثت چیست؟

ü      شرایط ارث

ü      آیا سهم شوهر از ارث همسرش وجود دارد؟

 

سهم شوهر از ارث همسرش چقدر است؟ مواردی وجود دارد که زوج از همسر خود ارث می برد که در مقاله امروز در سطور بعدی به تفصیل به این موارد اشاره می کنیم که در آن به توضیح سهم الارث زوج از زوجه می پردازیم.

 

سهم شوهر از ارث زنش

در سطرهای بعدی در مورد چگونگی استحقاق ارث برای دانستن سهم شوهر از ارث همسرش صحبت خواهیم کرد:

شرع اسلام دلایل مورد توافق برای استحقاق ارث را روشن کرده است و در شرع سوم آمده است:

نکاح: عقد نکاح.

اصل و نسب: وارث باید از اولاد متوفی، پدر و مادر، برادر، نوه یا اقوام مانند عموهای متوفی باشد.

وفاداری به کسانی که آنها را آزاد کردند.

همه این دلایل با اندکی اختلاف در نحوه و میزان تقسیم ارث در میان مکاتب اسلامی شناخته شده در دین اسلام ثابت شده است.

ارکان ارث و انحصار وراثت چیست؟

ارث دارای سه طرف اصلی است که در میان آنها ارث به صورت چرخشی است:

موروثی: هر که مدت ها پیش مرده یا مفقود شده باشد و قوه قضائیه حکم به مرگ او بدهد زیرا سال ها پیش خبر او به کلی قطع شده بود.

وارث: زنده ای است که ارث را می گیرد و از مرده دفع می کند.

ارث: حق ارث از مرده به زنده است.

 

اهداف ارث چیست؟

تقسیم ارث بین ذینفعان به کاهش مشکل فقر و نیاز، توزیع مجدد پول بین مردم و از بین بردن تورم در ایالت کمک می کند.

 

پیوندهای محبت بین والدین و فرزندان را تقویت می کند، به طوری که پسر احساس می کند که والدینش با سخت کوشی او به رفاه رسیده اند و پس از مرگش منابع مالی برای رسیدن به اهدافش در اختیار او قرار می دهد.

 

سهم شوهر از ارث زن متوفی چقدر است؟

دین اسلام با آیات خاصی سهم شوهر از ارث همسر متوفی خود را که فرزندی نداشت روشن کرد و شرع آن را چنین تعریف کرد:

 

حصه شوهر نصف دارایی زن متوفی است مگر اینکه دارای فرزند پسر یا نوه باشد اعم از اینکه ارث ملک یا ملک باشد.

 

اگر از ازدواج قبلی، یعنی از شوهر دیگری، پسر یا نوه داشته باشد، سهم زوج، ربع ترکه زن متوفی است.

 

سهم شوهر از ارث زن و فرزندانش چقدر است؟

در آن حالت خاص که زن قبل از شوهرش فوت کند.

محاسبات خاص خود را دارد که بر اساس آن استوار است، زیرا در این صورت شوهر سهم زیادی از ارث زن دارد و او صاحب اولاد می شود یا اگر فرزندی نداشته باشد.

ارث او در آن نقطه بر اساس آن مشخص می شود. خواننده محترم، جزئیات این موضوع را در سطور زیر آورده شده است:

در صورت فوت زوجه، باقی ماندن فرزندان از ورثه.

ارث شوهر ربع آن چیزی است که شرع معین کرده است.

ارث شوهر از زن و دخترانش همان است که زن پسر داشته باشد.

شوهر هم یک ربع ارث می برد.

زیرا وجود پسر اعم از زن و مرد، نیمی از ارث شوهر را از بین می برد.

اگر زن بمیرد و پسری به پسر ذکور خود بگذارد، در این صورت شوهر یک ربع نیز ارث می برد. زیرا پسر پسر، اعتراض مرد به ارث نصف شوهر است.

در صورت فوت زن و ترک پسر دختر، نصف شوهر از ارث می برد.

زیرا پسر دختر از اعصابی نیست که نیمی از ارث شوهر را ببرد.

شوهر نیز در صورت فوت زوجه یک ربع ارث می برد و او را برای پسر باقی می گذارد اما از شوهر دیگری. همچنین مانع از نصف حضور شوهر می شود.

ارث زن از شوهر و دارای اولاد

در صورت فوت شوهر و باقی ماندن فرزندان ذکور، سهم زن یک هشتم ارث شوهر است.

و اگر مرد مرد و دخترانش را رها کرد. سهم زوجه قیمت است. زیرا دختر در این صورت مانند مردی است که زن را از یک چهارم ارث شوهرش باز می دارد.

در صورت فوت شوهر و واگذاری پسر به او، اما از زن دیگر، سهم زن در قیمت آن است.

اگر شوهر بمیرد و بیش از یک زن باقی بگذارد. در این صورت همه زنها در صورت نداشتن پسر یک ربع شریک می شوند.

اگر پسر ذکور یا مؤنث باشد سهم همه زنها در ثمن خواهد بود.

در صورت فوت شوهر، دو فرزند و دو همسر از خود به جای گذاشت. یکی مسلمان و دیگری نویسنده. ارث در این مورد به زن مسلمان می رسد.

این به دلیل اختلاف مذهب است. زیرا اختلاف مذهب مانع از دسترسی به ارث می شود.

در صورت فوت شوهر و بر جای گذاشتن فرزند کافر، سهم زن مسلمان در این صورت یک چهارم است. زیرا اختلاف در دین یکی از موانع عدم وقوع ارث است.

ایندکسر