ما کلیه به فوتبال نیاز داریم و این نیاز چندان شدید میباشد که تلویزیون می تواند در وقتی که مسابقات دارای هم‌زمان برگزار میگردد عاقبت و خبر بـازی را نگوید که دوستداران ناگزیر باشند تا صبح بیدار بمانند و مسابقه را ببینند و دارای و مفهوم دار همین که کسی هم اعتراض نکند. چنانکه هنگامی می گوییم فوتبال شغل است یا شغل نمی باشد هر یک از دو حکم در زمرة قضایای جدلی الطرفین قرار می‌گیرد و هر یک از آن دو را میتوان حساس دلایلی ثابت یا این که نفی کرد. قبل از هر چیزی می بایست همین نکته را دقت کنید که هیچ فال و طالع بینی قابل اعتماد وجود ندارد و هیچوقت نباید مبنای تصمیم گیری یک شخص بر اساس یک فال یا طالع بینی باشد. این‌که چه هنگامی می بایست به جهت یاری به مدافعان به عقب برگردد یا چه وقتی به عمق زده و یک حمله را پی ریزی کند. شاید اکثری این سخن را نپذیرند زیرا نمی خواهند یا این که نمی توانند بیندیشند که این دنیا چه جهان عجیبی شده است. زمانی که توپ به بازیکنی بازخورد نماید و تمام توپ از خط طولی زمین بیرونبرود، مجموعه حریف بایستی توپ را از محل بیرونرفتن آن بر روی خط، پرتابکند. تسو یعنی ضربهزدن اساسی پا و چو یعنی توپ یا هر شیء گوی نظیر آن. بنظر من بستگی هایی مثل بستگی و علاقه مردمان به فوتبال یا نظم نهایی دوره تجدد دوچندان مناسبت دارد. داور بازی متخلف از نظم و قاعده را مجازات می‌کند و مربی هر مجموعه بر نظم فعالیت بازیکنانش بررسی دارد فوتبال تمرین مبارزه برای غلبه در عین رعایت نظم و پیروی از ضابطه است. فوتبال درصورتیکه تماشاگر نداشت چیزی که درحال حاضر هست نمی شد و به رخ بازی به معنی صحیح لفظ به جهت بازیکنانش باقی می ماند. کسی نیز که تماشای بازی فوتبال را دوست می دارااست ضروری وجود ندارد باسواد باشد بلکه می بایست قواعد بازی را بداند و ولی در صورتی که همین قواعد را نداند از بازی چیزی نمی فهمد و از آن اخبار فوتبال قطره لذتی نمی برد. درخواستی که البته گزینه توجه اسکوچیچ قرار نگرفت و او دروازهبان تیمش را برای رویارویی کلیدی کره جنوبی که همیشه اساسی بوده دعوت کرده است. اما کنعانی بهعنوان یکی از از مهرههای حیاتی تیم ملی حساس فهم مسئولیت خود نسبت به همه هواداران فوتبال، بایستی نکته ها دیگری را نیز مدنظر خویش قرار بدهد که این موضوع در حد مسائل فنی اهمیت دارد. اگر از تایپ کردن این مطلب لذت بردید و مطمئنا می توانید داده ها بیشتری در آیتم اخبار فوتبال رئال مادرید لطفا از برگه ما بخواهید.

ایندکسر