علاوهبر سفرهای توریستی، کلیدی پیشرفتهای اقتصادی در سالیان اخیر سفر به عمان هم طرفداران خویش را یافته است. چهار روز بعد، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به عمان هجرت کرد و با یوسف بن علوی، وزیر امور خارجه این سرزمین دیدار نمود. وزیر امور خارجه عمان قبل از آن و در سال 2020، دو توشه به کشور‌ایران سفرکرده بود. قوای ایرانی دو توشه دیگر وارد عمان شده و در سال بخشهای مهمی از آن را به تصرف خود درآوردند، البته دارای قتل نادرشاه و به هم ریختن اوضاع داخلی ایران، این کشور از دست نیروهای اهل ایران خارج شد. در همین مدت صرفا به آن دسته از اتباع ایرانی و لبنانی اجازه ورود داده میگردد که ویزای اقامتی، کاری، درمانی، تحصیلی، تعدادی توشه ورود و یا این که سرمایهگذاری داشته باشند. شاه نشین عمان از غرب حساس عربستان سعودی، از شمال غرب اصلی امارات متحده عربی و از جنوب غرب کلیدی یمن همسایه میباشد و از شمال به دریای عمان و مرزوبوم کشور ایران و از شرق و جنوب شرق به اقیانوس هند، محدود میشود. سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران، شاه نشین عمان (به عربی: سلطنة عمان) کشوری پادشاهی می باشد در شرق شبه جزیره عربستان، پایتخت آن مسقط می باشد از شرق به دریای عرب و از شمال به دریای عمان محدود است از جنوب با یمن همسایه است و از غرب اساسی عربستان سعودی و امارت متحده عربی. بعلاوه، پاد شاه تازه عمان در سخنرانی قانونی خویش به مناسبت به قدرت رسیدنش عهدوپیمان بخشید که مسقط به تلاشهایش به جهت حلوفصل مسالمتآمیز اختلافات ادامه دهد. همین امامت ورهبری شروع سلطنت پادشاهان آلبوسعیدی بود که تا امروز در حکم هتل میسک عمان عمان ادامه دارند. در چنین شرایطی مقامات عمانی باور دارند جمهوری اسلامی کشور‌ایران می بایست گزیده از دیالوگ باشد. سفارش کاری می بایست به وسیله اداره کار و همچنین پلیس عمان، تایید شود تا درخواست کننده همین مدل مسافرت بتواند از طریق آن به جهت درخواست ویزای فعالیت مبادرت نماید. درگیریهایی که سراسر خاورمیانه را در برگرفته می باشد و هیچکس نمیداند که تنشها در میان کشور ایران و آمریکا به چه سمت و سویی میل میکند، عمان نقش ویژهای به جهت توسعه و گسترش راهحلهای سیاسی و دیپلماتیک برای بحرانهای منطقهای و بینالمللی ایفا خواهد کرد. عمان و کشورهایی همچون ژاپن، قطر، کویت و سوئیس که مناسبات مهربانی اهمیت تهران و واشنگتن دارند، نقش مهمی به جهت کمتر تنشها ایفا خواهند کرد. خوارجی که سالها پیش به جبال عمان رانده شده بودند از نارضایتی مردمان عمان که عاقبت ظلم و ستم خادم اباالمظفر بن ابوکالیجار حاکم عمان بود به کارگیری کرده به صحار هجوم آوردند و اصلی کمک مردمان برنده شدند سپاه دیلمی را شکست دیتا و کلیدی قتل خادم اباالمظفر و اسارت خود وی به حاکمیت آل بویه در عمان به جهت مدام نقطه نهایی دهند. بنابراین هنگامی آگاه شد، زیاد ذوق زده گردید و بشارت نامه به اطراف فرستاد و به جهت معلم هرمز خلعت ارسال داشت.

ایندکسر