تعداد تصاویر، نمودارها و جداول یک نوشته محدود بوده و بیش از یک عدد به ازاء هر1000 تا 1200 واژه ، هم اندازه سه تا چهار صفحه A4 نباشند. اصطلاح کامل اختصارات در اولین بار استعمال در متن، میبایست به شکل زیرنویس آورده شود، مگر این که یک استاندارد اندازهگیری باشد. تفسیر آزمونهای استفاده شده به صورت خلاصه و در عین هم اکنون جامع و به گونهای انجام شود که به وسیله خواننده،قابل فهم و شعور باشد. در صورت انجام اصلاحات و عودت آن درموعد مقرر، بررسی نهایی آن در هیأت تحریریه انجام می شود . ۷- پیشنهاداتی جهت انجام مطالعات بعدی در همین بخش قابل طرح است. چکيده مقاله در يک پاراگراف، حداکثر 250 واژه و در نوشته آن هدف، روشها، يافتهها و نتيجهگيری ذکر شده باشد (نيازی نيست تا در متن چکيده اين چهار بخش تفکيک شده و تیتر هر بخش ذکر گردد). از عنوان های فرعی به کارگیری کنید تا نتیجه ها نیز گونه را مهم نیز ارائه بدهید و به این ترتیب تلاوت آن برای محققین دیگر آسان خیس است. از نوشتن عبارات اختصاری در عنوان و گوشه ای جلوگیری نمایید. گوشه ای پارسی و انگلیسی می بایست کاهش از ۲۵۰ واژه باشند. چنانچه به یافته های پژوهش های دیگران مراجعه می نمایید به همین عامل است که درباره نتیجه های خود مشاجره می کنید پس این مورد می بایست در بخش مشاجره گنجانده دانلود مقاله دستاوردهای انقلاب اسلامی شود. نتیجه گیری: مقاله باید کلیدی یک نتیجهگیری واضح به طوری که از حد نتیجه ها مطالعه بالاتر نرود خاتمه یابد. نتیجهگیری اساسی اعتنا به پایینبودن دور اندیشی و دریافت مراقبتهای بهداشت باروریجنسی در همین گروه، آگاهسازی جامعه بهویژه اشخاصی که بهنحوی حیاتی معلول رابطه دارند، از مهمترین برنامههایی میباشد که میتواند در رتبه اول به شناخت و دستیابی مناسبتر به شیوههای تطابق خانواده و جامعه مهم معلول و برعکس منتهی شود و درآینده سرویس ها توانبخشی را نیز بهبود بخشد. منابع استعمال شده در مقاله دارای شماره گذاری مشخص و معلوم شوند. نام 6 نویسندهی اولیه را در منابع درج فرمائید و به جهت بقیه از “et al.” به کار گیری کنید. در این شرایط مترجم باید مهارت و احاطه کافی را به روی مسئله و فن موردنظر داشته باشد تا بتواند بهترین و روانترین ترجمه را به خرید کننده خود ارائه دهد. نوشته بايد بر روي برگه A4 دارای 5/2 سانتي مترحاشيه گذاري از هر طرف و فاصلهي بين خطوط 5/1 سانتي متر دارای گونه و اندازهي حروف به ترتيب، براي زبان فارسي لوتوس شمارهي 12 و براي لهجه انگليسي Times New Roman شمارهي 11 کلیدی Microsoft Word 2003 يا 2007 تايپ شود. به جهت افرادی که هر جور نگرانی در مورد دقیقا کجا و همینطور هدایت در گزینه چگونگی استفاده از دانلود مقاله جانشین پروری ، شما ممکن است می توانید حساس ما در کاغذ وب تماس بگیرید.

ایندکسر