در دمپرِگِرد اصولِ فعالیت به صفحه ی مسطحِ دایره ای رخ که در وسطِ لوله ی دمپر قرار دارد برمیگردد،این ورقه توسطِ رابطی به نوع دمپر متصل می‌شود و جور دمپر بصورت دستی یا این که برقی میتواند کلیدی گزینش وضعیتِ تیغه ی وسطِ دمپر میزانِ عبورومرور هوا را تهیه دمپر ثقلی چیست نماید. اشاره نمود. عمل هوابندی دمپر تا حدودی اساسی قرار گرفتن حاشیه ی تیغه های دمپر زمان بسته شدن بر روی نیز ( نیز پوشانی) انجام می گردد. در این شیوه بسته شدن هم زمان همه دمپرها ممکن میباشد به کوره یا این که هوای نگاه دارای صدمه بزند، از همین گونه دمپرها اکثر اوقات به خواسته مسدود کردن مجرای کانال برای مثال تا %75 طراحی می شوند. دمپر هوا ی برقیِ ۷و۸ از دو طرف دارای قاب به عرضِ ۳ سانت می باشد که همین قاب ها از دوطرف نقش فلنچ را برای دمپر هوا بازی می کنند و با چفت شدن به فلنچ های قطعاتی که قرار میباشد به دمپر هوا متصل شوند، سبب ساز کارگزاری و تثبیتِ دمپر در محل گزینه لحاظ می دمپر سرویس بهداشتی فرنگی شوند. دمپر هوا ی برقیِ ۷و۸ دارای یک حجم مکعبی بوده که طول و عرضِ همین مکعب، بعدها دمپر را تشکیل می دهند که متغیر می باشند. این برگه که طول و عرضِ آن به میزان ابعادِ داخلیِ فریمِ دمپر هوا می باشد و موتور دمپر هوا توسط یک اهرم که به همین برگه وصل می باشد، منجر باز و بسته شدنِ همین صفحه شده و با عملکردِ این صفحه، میزان هوای عبوری از همین گونه دمپر هوا تهیه یا مسدود می شود. کناره های فریمِ دمپر هوا ی موازی،از هر دو طرف نقش فلنچِ آماده را ایفا می کند.بطوریکه این لبه های فریمِ دمپر هوا ی موازی،با حاشیه ی نبشیِ فلنچ کانال بصورت لب به لب،چفت شده و اساسی ابزار هوابندی،نقاط اتصالِ کانال به دمپر هوا ی موازی،هوابند می گردد. دمپر هوای برقیِ موازی در دوطرفِ نمای خود دارای یک فریمِ سه سانتی می باشد که این فریم ها نقشِ فلنچ را برای هر طرف از دمپر ایفا می کنند و دمپر توسط این قاب ها از دوطرف به فلنچ نتورک های هوا اهمیت پیچ و مهره متصل می شوند. این حاشیه نقش فلنج را برای دمپر هوا ایفا می کند.

ایندکسر