محاسبات بالا تقریبی است چون پارامترهای موجود درمعادله باگذشت روزگار تغییر تحول میکنند. در شرایطی‌که کمترین میزان بارهای داخلی و بارهای ناشی از تابش خورشید درمعادله قرار داده شود، بالاترین دمای هوای بیرون که درآن نیاز به گرمایش میباشد بدست می آید. کمترین دمای هوای خارج که درآن نیاز به سرمایش میباشد بدست می آید. لولایی بودنِ همین دریچه رشته کویل و نیز داشتن شیار محیطی بر روی درب آن از مشخصه های بارز آن به حساب می آید.برای تولید دریچه رشته کویل گل سقفی لولایی ابتدا می بایست سایز حفره مربوطه را که قرار هست این دریچه حرفه کویل بر روی آن نصب شود را برداشت کنیم.برای برش اضلاع قاب دریچه رشته کویل گل سقفی باید بعدها کادر را طوری محاسبه کنیم که پس از برش هربُعد از همین اضلاع،با برشِ گوشه ها در زاویه ۴۵ درجه به ترازو مناسب دست یابیم.پس از گوشه زنیِ سرهای هر یک از اضلاع فریم روزنه رشته کویل نسبت به اتصال این اضلاع به یکدیگر اقدام می شود.گوشه های اضلاع همین قاب خیر بوسیله جوش بلکه به وسیله قطعات فلزی که اصطلاحا به آنان کرنر یا گوشه گفته می شود بصورت پرسی به نیز متصل می شوند تا هیچگونه اثری از کثیف کاری یا موارد دیگر بر روی نمای فریم این روزنه حرفه کویل قابل رویت نباشد.پس از تشکیل ساختار چهارگوش فریم،نسبت به ایجاد جا یا حفره یا خزینه پیچ بر روی نمای بیرونی یا این که داخلیِ قاب دریچه رشته کویل اقدام می کنیم.این جای پیچ ها مطلقا بایستی قبل از رنگ و در همین تراز بر بر روی کادر روزنه فن کویل گل سقفی باید ساخت گردد.برای ادامه پروسه فرآیند ساخت دریچه رشته کویل گل سقفی نسبت به آغاز ساخت درب دریچه حرفه کویل گل سقفی مبادرت می کنیم.جنس درب همین روزنه از ورق آلومینیوم و کالا شیارهای محیطیِ آن نیز از پروفیل های پره Z می باشد.این پروفیل ها بصورت تک لایه یا دو لایه، تشکیل شیارهای مختص یا دوگانه را می دهند که در اصطلاح به آن ها شیارهای تک گل یا دوگل گفته می شود.ضخامت ورق درب از یک میل به بالا (بنا به بعدها و سایز روزنه رشته کویل گل سقفی) قابل تعیین و کاربرد است.اتصال درب به فریمِ دریچه رشته کویل پس از ایجاد جداگانه ی فریم و درب،از پروسه مهمِ دیگر در فرآیند ایجاد دریچه فن کویل لولایی گل سقفی به شمار می آید.این اتصال بوسیله یک لولای ورقیِ دقیق ولی محکم شکل می پذیرد تا هم نمای روزنه حرفه کویل پس از تکمیل،زیبا و شیک چشم شود و نیز در روزگار کاربرد و بازوبستن درب روزنه رشته کویل ،مشکلی در استحکام و ایستایی روزنه رشته کویل تماشا نگردد.تعداد شیارهای محیطی که باید روی محفظه درب این روزنه حرفه کویل بایستی تعبیه گردد به مقدار نیازِ هوای اضطراری جهت دستگاه حرفه کویل از گوشه و کنار بستگی دارااست و در واقع تک گل یا این که دوگل بودنِ درب روزنه رشته کویل دقیقا به نیاز دستگاه فن کویل به هوا دارد.با توجه به لولایی بودنِ دربِ روزنه فن کویل گل سقفی ،لذا تعبیه قفل به تعداد واجب بر روی درب های ان الزامی می باشد.نوع این قفل ها اغلب از گونه زیمنسی می باشد که کلیدی مهم که به کلیه آن ها می خورد قابل بازوبست می باشد.با اتصال درب به قاب دریچه فن کویل گل سقفی و هم حساس تعبیه قفل های زیمنسی نوبت به انجام عملیات رنگ می رسد.این عملیات بوسیله دستگاه پاششِ رنگ پودری الکتروستاتیک به تمام سطوح داخلی و بیرونی روزنه فن کویل گل سقفی شروع و اصلی قرار دادنِ دریچه در درون کوره رنگ کامل شدن می گردد.پس از انجام این مراحل و اتمام پروسه پخت رنگ، روزنه رشته کویل را از کوره بیرون و توسط کاورهای مشماییِ ضدضربه می پوشانیم تا درست و تندرست به محل پروژه منتقل و در جای خود نصب گردد. نتورک لوله کشی سیستم کل آبی می بایست طوری طراحی شود که جریان آب در لولهها متوازن شود و هر ترمینال به مقدار گزینه نیاز خود آب سرد یا این که آب گرم اخذ کند. درب روزنه تحت فن کویل از هر طرف یک میل کوچکتر ساخته می‌شود تا هنگام باز و بسته شدن به فریم گیر نکند . به این ترتیب ملاحظه می‌گردد که کلیدی قدری دقت درطراحی شبکه لولهها و هم متوازن نمودن سیستم بوسیله شیرهای در اختیار گرفتن دستی، جریان عبوری از حرفه کویلها را می توان به میزان متعددی مطابق طرح تنظیم کرد. قطر لولههای آب سرد و گرم و همچنین انتخاب پمپها بر مبنا چگونگی کنترل فن کویلها گزینش خواهد شد. دراین وضعیت پمپ سیرکولاسیون آب هم بر مبنا حداکثر دبی بدست آمده از روش فوق شبیه موقعیت قبل خواهد بود زیرا وظیفه شیر سه راهه فقط کنارگذار دادن کمی آب از کویل سرمایش فن کویل است. بعدها درب روزنه رشته کویل هم بر اساس بعد ها تودرتوی کادر روزنه حرفه کویل بدست می دریچه مشاهده رشته کویل آید. حالا ورق آلومینیوم برش داده می شود و در ابعاد چهارگانه ی همین ورق یک خم به تیتر استحکام دهندهدرب دریچه پایین رشته کویل ساخت می شود. از دریچه فن کویل خطی نیز جهت تعمیر و بازدید دستگاههایی که لزوما بایستی هوای رجوع و برگشت را از محفظه زیرِ رشته کویل دریافت کنند به کارگیری می شود.این مدل دریچه فن کویل در واقع ترکیبی از روزنه تماشا بی آلایش دارای روزنه خطی یک یا دوطرفه است. نقطه تبدیل سیستم سرمایش، به جايگاه حرارت هوای خارجی اطاق می گردد که پایینتر از آن دیگر درهیچ یک اززونها نیازی به آب سرد به منظور حذف گرما نیست. نقطه تبدیل سیستم گرمایش به دمایهوای خارجی اطاق می گردد که فراتر از آن دیگر به آب گرم به مراد گرمایش اتاق نیازی نیست.

ایندکسر