استعمال از تکنولوژی های نو به جهت مصرف بهینه از اشکال انرژی، نیکی تنها محدودیتی به جهت اشخاص ایجاد نمی نماید بلکه سبب تولید آسایش و رفاه مضاعف بیشتری نیز در زندگی روزمره می گردد. احتمال دارد کلمه منزل هوشمند شما را یاد فیلمی بسیار سابق حیاتی این اسم (Smart House) بیندازد که در آن اعضای یک خانوادهی سهنفره در مسابقهای برندهی خانهای میشوند که به وسیله دستیاری مجازی به نام PAT (مخفف Personal Applied Technology بهمعنی تکنولوژی کاربردی شخصی) اداره میشود. سیستمهای مدیر انـرژی خـانـگـی: همانطور که پیشتر نـیـز اشـاره شـد، همگی تجهیزات مـوجـود در خـانـه، از نحوه نتورک خانگی به یکدیگر مـتـصـل خواهند شد؛ در قلب همین شبکه، سیستم مدیر انرژی قرار گـرفـتـه اسـت. همچنین درصورتیکه باگذشت زمان، شرکت ارائهدهنده محصولات هوشمندسازی شما دیگر در عرصه رقابت نبود، وقتی که از تجهیزات کلیدی استاندارد بینالمللی استعمال کرده باشید، شرکتهای دیگر اهمیت زمینه عمل شبیه میتوانند خدمات و محصولات مطلوب شما را ارائه کنند. محصولات ممکن بود سیگنالی را از جای دیگری بخوانند و در فعالیت آن‌ها اختلال ساخت شود؛ البته اهمیت وجود همین ایراد تبارک و مشکلات دیگری مانند کندی سرعت و قابلیت و امکان محدود، X10 ترقی چشمگیری در عرصهی تکنولوژیکی بود؛ بهحدی که امروزه و اهمیت وجود گزینههای بهتر، محصولات متمایز کماکان از X10 به کار گیری میکنند.با گذشت سالها، اتوماسیون محبوبیت بیشتری پیدا کرد و اتصالات مستقل (چه سیمی و چه بیسیم) مانع از ترافیک و تداخل سیگنالها شدند. حیاتی ترقی این تکنولوژی کـه در ایـن مـرحلـه⁺AMR نامیده شد، امکان دریافت اتومات دادههای مصرف بـه شکل ماهیانه و یا در زمانهای مورد نـیـاز (حـتـی در بازههای یک ساعته) فراهم شد. زیرساختهای اندازه گیری پیشرفته: حساس تبدیل کنتـورهـای الکترومکانیکی به کنتورهای دیجیتالـی و در نـتـیـجـه تبدیل دادهها به دادههای الکترونیکی، زمـیـنـه ایـجـاد ارتباط از رویه دور اصلی کنتورها مهیا شد و به‌این تـرتـیـب سیستمهای AMR به‌وجود آمدنـد؛ ایـن سـیـسـتـم هـا قابلیتهایی را برای کمپانی توزیع مهیا میکنـنـد کـه عبارتند از: اخذ اتومات دادههای مصرف بـه صـورت ماهیانه، تشخیص خاموشی ها، شناسـایـی بـرق دزدی و همینطور قابلیت رسم منحنی خانه هوشمند ثنا بار مصرف کنندگان. علاوه بر این، سیستمهای مدیریت انرژی خانگی وظیفه کنترل ایستگاههای شـارژ خودرو و همینطور واحدهای ایجاد انرژی تجدیدپذیر خانگی را نیز بر عهده دارند. کانال خانگی ((HAN که برای اتصال یکپارچه تـجـهـیـزات میزان گیری، اتوماسیون، نمایشگرها و سیستمهای مدیریـت انرژی موجود در منزل به فعالیت گرفته میشود. نمایشگرها: اساسی ایجاد زیرساختهای انـدازه گـیـری پـیـشـرفـتـه، مصرف کنندگان میتوانند داده ها مربوط به میزان مصـرف خـود و همینطور نرخ الکتریسیته مصرفی را از نحوه نمایشگرهایی که بـا ایـن هدف طراحی شده اند، بازدید کنند. منزلت همین المان در شـکـل بالا قابل تماشا است.

ایندکسر