همانگونه كه باخبر هستيد، صنعت توليد كفش در ايران، بخصوص در شهر تبريز از ديرباز فعال بوده و از شهرت به سزايي برخوردار مي باشد. زمينه و اهدف: پوشيدن كفش نامناسب سبب به بروز مشکلاتي مي شود که گاه به شکل هميشگي و ثابت در شخص باقي مي ماند. در عرصه اقتصاد داخلي هم، برابري نرخ دلار و ريال و تناسب قيمت كالا و مسكن در ايران آن روز به گونهاي بود كه ارزش دلار براي يك ايراني كه به ريال خرج ميكرد بسيار بيشتر از امروز بود (به گمانم دلار حدود چهار برابر قدرتمندتر از کفش اسپرت مردانه ریبوک جدید کفش اسپرت مردانه چرم طبیعی امروز بود). در آن یک‌سری سال، حجم گستردهاي از پروژههاي عظيم گسترش در سراسر ژاپن به مرحله اجرا در آمد و در همين راستا، شركتهاي پهناور ساختماني و صنعتي در آن كشور كه فعاليتها و عمليات خویش را بسط دیتا بودند حساس كمبود شديد نيروي كار مواجه شدند. در عرض مدت كوتاهي بسياري از آن‌ها كه ديگر انگيزهاي براي ماندن در ژاپن نداشتند با مقداري پسانداز به ايران بازگشتند و عدهاي نيز طي به عبارتی مدت اقامت خود اساسی دختران ژاپني ازدواج كردند يا به هر ترتيب در آن كشور ماندند. اين مقطع مصادف میباشد اهمیت آخرين سالهاي ده سال شصت خورشيدي، زمانيكه اقتصاد ايران آنگاه از پشتسر گذاشتن هشت سال پیکار خانمانسوز اساسی عراق، اساسی چالشهاي سنگيني دست به گريبان بود و وضعيت نامناسب اشتغال براي جوانان جوياي كار، به اشتياق آنان براي كار در بیرون از كشور دامن زده بود. دوست و آشنايي انتظار مرا نميكشيد كه بتوانم از كمكش بهرهمند شوم و در واقع حساس نوميدي از آن ايستگاه خارج شدم و در يكي از شلوغترين شبهاي سال، پا به شهري گذاشتم كه در سراسر عالم به گراني، تراكم جمعيت و مردمي كه هميشه بيوقفه در هم اکنون كار هستند، شناخته شده است. متاسفانه تعدادي از همسفران، قبل و بعد از من موفق به دريافت ويزاي ورود نشدند و کلیدی به عبارتی هواپيما به ايران برگردانده شدند. در آن سالها از نظر نمودار جمعيتي، ايران اصلی ميانگين سني حدود هجده سال يكي از جوانترين كشورهاي دنیا به حساب ميآمد. لذا معرفي دلایل ناشي از پوشيدن کفش نامناسب ضروري به حیث مي رسد. عدهاي هم همیشه کلیدی رفت و آمد در راهروها و ما بين صندليها از مهمانداران و ديگر مسافران در مورد شايعات مربوط به وضعيت كار و زندگي در ژاپن، فرم ويزا و غيره ميپرسيدند و التماس ميكردند برگه كوچك و معمولی التماس صادر شدن ويزا در فرودگاه را برايشان لبریز كنند. سرویس ها و پذيرايي باطن آن پرواز سيزده ساعته ايران اير، از اكثر خطوط هوايي مشهور دنیا در اين روزها، به مراتب خوب تر بود ولي قيمتي كه خویش من چندينبار براي خريد بليت تهران-توكيو پرداخت كردم در حدود يكدهم نرخ معمول شركتهاي هواپيمايي دنیا و بيش از حد ارزان بود! همچنين به دليل اختصاص يارانههاي دولتي، بليت هواپيمايي ايران اير براي دو پرواز هفتگي مستقيم تهران- توكيو در حد غيرقابل خیال ارزان بود (هجده هزار تومان معادل حدود 150 دلار).

ایندکسر