تجهیزاتی همچون تشتک، نازل، لولههای ورودی، پکینگ برج خنک کننده در معرض رسوب گرفتگی قرار دارا‌هستند که ممکن میباشد موجب کاهش راندمان برج خنک کننده گردد و یا سبب فشار به موتور و خرابی و از عمل افتادن تمام برج گردد. رعایت نمودن سرویس زمان ای سبب ساز کمتر مقدار فساد در بخشهای مختلف شده و از پیدایش خرابیهای غیر قابل جبران نیز خودداری مینماید. انرژی حرارتی دفع شده در برج خنککننده به محیط اطراف منجر سرد شدن سیال خنک کاری میگردد و از این جهت برج خنککن را نوعی سردکن صنعتی هم قلمداد میکنند. گروه صنعتی ناب زیست، اساسی تجربه ی یک سری ساله در همین حوزه کاتالوگ جامعی از اشکال کولینگ تاور، ظرفیت های متفاوت این دستگاه و قطعات جانبی آن را به کاربران گرامی ارائه می‌کند که از پیوند زیر قابل دانلود است. انتخاب هر خودرو صنعتی از کاتالوگ نباید صرفاً اساسی دقت به ظرفیت آن شکل پذیرد. علاوه بر ظرفیت سرمایشی کولینگ تاور عامل ها دیگری هم بر پارامتر تعیین و طراحی همین تجهیز تأثیرگذار میباشد. یک کویل به کویل حیطه خشک مشهور می باشد که آب گرم بعد از ورود به آن دمای خود تا دمای خشک کویل خشک از دست می دهد و سپس همین آب وارد کویل تر ناحیه تر می گردد و بعد از این‌که آب توسط نازلها بر مرحله این کویل ها پاشیده شد و دمای آب تا حد محسوس کاهش یافت وارد تشتک یا این که حوضچه آب می گردد و از آنجا بوسیله پمپ به چرخه فرآیند صنایع بر می گردد. این تجهیزات بر اساس جهت حرکت هوا و آب به دو مدل « جریان متقاطع یا همسو» و «جریان ناهمسو» تقسیم بندی می شوند که در ادامه به بررسی هر کدام خواهیم پرداخت. براین اساس بایستی خرید کردن این تجهیزات در فرمهای سبکتر و ظرفیتهای کاهش انجام گردد. رسوب و گرفتگی تجهیزات و قطعات داخلی یکی از از عمده مسائل اجتناب ناپذیر در تجهیزات در تماس با آب محسوب میشود. این سیستمها با پاشش جریان طبیعی آب بر بر روی چوب عموما آب را خنک می کردند. آب پخش کن برج خنک کننده : آب پخش کن برج خنککننده (cooling tower sprinkler) که به آن اسپرینکلر هد گفته می شود، وظیفه توزیع و پاشش آب را به رخ چرخشی بر عهده دارد. اگر شما همین نوشته را تحسین می کنید، مایلید دیتاها بیشتری در مورد برج خنک کننده هوایی بدست آورید به سایت ما مراجعه کنید.

ایندکسر