این دستگاه ها جریان اکسیژن را به صورت پی درپی ساخت می نمایند و اهمیت الکتریسیته شهری عمل می کنند. دستگاه اکسیژن ساز خانگی و یا این که قابل حمل (پرتابل) هوای اطراف را فیلتر کرده و به دانسیته مورد نیاز فشرده می کند و آنگاه اکسیژن اصلی خلوص بالا را ساخت و صورت جریان پیوسته به بیمار انتقال می دهد. اکسیژن ساز مهم یک پمپ است که هوای گوشه و کنار از روش آن مکیده شده و به گوشه و کنار ای که دارای پودر زئولیت پر شده فرستاده می شود، همین پودر 21% اکسیژن هوا را اخذ می نماید و فشار آن از روش کمپرسور بالا می رود، اکسیژن فشرده شده وارد فلومتر شده و آن‌گاه وارد بینی و دهان و بینی فرستنده می شود. وی گفت: این دستگاه اکسیژن ساز سوای لوله کشی در کنار تخت مریض قرار می‌گیرد و هم‌زمان دو بیمار میتوانند از آن استعمال نمایند وبه راحتی قابل جابه جایی به اتاق و بخشهای دیگر است. اکسیژن ساز وسیله ای جهت ساخت اکسیژن و خالص نمودن آن از طرز تصفیه و پردازش هوای محفظه می باشد. همچنین همین دستگاه ها مجهز به فیلترهای ویژه ای هستند که نیتروژن در هوا را جذب می نمایند تا اکسیژن کاملا خالص و تصفیه شده از هر گرد و غبار و میکروبی را به مریض برسانند. هوا با 79% نیتروژن و 21% اکسیژن می باشد و یک اکسیژن ساز اساسی اتصال به یک مرجع برق، هوایی را ساخت می نماید که بالای 90% اکسیژن خالص می باشد. بعد از آن بیمار اکسیژن را از مجاری بینی یا ماسک ویژه، تنفس می کند. این نوع از اکسیژن سازها هوای محفظه را به اکسیژن درمانی و قابل تنفس تبدیل می کنند. از فلومتر در دستگاه اکسیژن ساز به جهت تهیه اکسیژن تولید شده استفاده می شود. چون نیاز به بررسی کامل دستگاه اکسیژن ساز 8 لیتری پزشک معالج می باشد. اگر شما از پالس اکسیمتر به تازگی برای ارزیابی تراز اشباع اکسیژن خون به کارگیری کرده باشید و معلوم شود تراز اکسیژن خون شما زیر است، ممکن میباشد پزشک اکسیژن درمانی اساسی یک دستگاه اکسیژن ساز را به جهت معالجه به مدت کوتاه یا این که بلند به شما سفارش کند. اکسیژن ساز نوعی دستگاه طبی هست که به جهت اشخاصی که حیاتی مشکلات تنفسی می باشند و غلظت اکسیژن در خون آن ها کاهش از حد معمول است، به این دستگاه اکسیژن ساز نیاز دارند تا اکسیژن حتمی را دریافت کنند. به طور متناوب دستگاه را ارزیابی کنید تا کارایی دستگاه به شکل نرمال باشد. به طور کلی خرید یک دستگاه اکسیژن ساز بدون تجویز پزشک معالج عمل بیهوده می باشد. به طور کلی، مقدار اکسیژن مورد نیاز بیماران بوسیله پزشک و مهم واحد لیتر در دقیقه تعیین میشود. معمولا میزان اکسیژن گزینه نیاز مهم واحد لیتر در دقیقه (L/m : Liter Per Minute) بیان می شود. در اینجا عمده به تحلیل وب تارنما دستگاه اکسیژن ساز مکانیکی.

ایندکسر