فرآیند اسمز معکوس Reverse Osmosis از پاراگراف پرکاربردترین روشها به جهت تصفیه پسابهای صنعتی و شیرین سازی آب دریاست. زمانیکه گیاه آب را از خاک جذب می‌نماید یا تمامی ها آب را از خون جذب می نمایند ، پروسه اسمز شکل داده است. آنتی اسکالانت با بار منفی بوده و اصلی ممانعت از جذب کریستال های رسوب مهم بار مثبت موجب نماید شدن تشکیل رسوب می گردد. البته هر یک از این گونه های هم اهمیت گونه ها و مشخصات گوناگونی میباشند که بوسیله نرم افزار شرکت سازنده و همچنین میزان مرغوب بودن آب ورودی به دستگاه های اسمز معکوس میزان می توان مطلوب ترین گونه آنتی اسکالانت را تعیین نمود. تزریق مهم دوز مناسب از حساس متعددی برخوردار هست در صورتی که کمتر از میزان آیتم نیاز تزریق شود موجب ساخت رسوب می شود و در صورتی که بیش از مقدار مورد نیاز تزریق شود خویش آنتی اسکالانت بر بر روی ممبران رسوب کرده و موجب گرفتگی می گردد. آنتی اسکالانت عامل بازدارنده رسوب بر روی سطح ممبران ها در سیستم دستگاه تصفیه آب صنعتی است. برای رفع گرفتگی و فولینگ فیلترهای ممبران، بایستی آنتی اسکالانت کلیدی فشار مناسبی به سیستم تزریق شود، زیرا عدم اعمال فشار کافی در واحد تزریق موجب ته نشین شدن ذرات آنتی اسکالانت و در عاقبت گرفتگی ممبران خواهد شد. معایب استقاده از آنتی اسکالانت نا مرغوب منجر کمتر گنجایش ایجاد ،بالا رفتن مقدار نمک های محلول در آب ساخت TDS خروجی تولید، افزایش فشار بر پمپ های طبقاتی و کاهش طول قدمت پمپ و ارتقاء الکتریسیته مصرفی ناشی از بالا رفتن مقدار آمپر ، تعدد شستشوی ممیران ناشی از گرفتگی و در غایت کمتر ارتفاع قدمت در ممبران ها و ردوبدل زود هنگام آن می گردد. انتخاب گونه نامناسبی از آنتی اسکالانت ایراداتی از قبیل ارتقاء فشار بر بر روی پمپ ورودی و قلیل شدن طول قدمت پمپ ، افزایش میزان برق مصرفی ، کمتر گنجایش آب تولید یا این که به عبارتی آب تصفیه شده ، ارتقاء غلظت نمک های محلول در آب تولید ، ارتقا تعداد دفعات شستشوی غشا ها و نهایتا کمتر ارتفاع قدمت ممبران ها و نیاز به بده بستان زود زمان ممبران را به همراه دارد. ارتقاء آستانه تشکیل رسوب: Threshold inhibition آنتی اسکالانت موجب می گردد نمک های فوق اشباع موجود در آب در شرایط محلول باقی بمانند. دیواره ی سلول ها به طور طبیعی نظیر یک فیلتر اذن عبور مواد غذایی را می‌دهند ، در حالی که بقیه مواد را پس می زنند. اسمز معکوس تکنیکی می باشد که در آن آب بوسیله ی نیروی پمپ از یک نوع فیلتر (یک غشاء نیمهتراوا) عبور داده میشود. آنتی اسکالانت فلوکن 260 یک محلول آبی میباشد که از اسید آلی تشکیل شده و هنگامی که در فرم تغلیظ شده باشد، مثل اسید خورنده است. این احتمال هست که تشکیل بایوفیلم ممکن می باشد کامل حذف نشود ولی می تواند در حد قابل تحمل(آستانه) نگه داشته شود. اگر دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها مضاعف عمده در گزینه قیمت آنتی اسکالانت فلوکن 260 لطفا به مشاهده از وب وب سایت ما.

ایندکسر