گاهی اوقات ممکن میباشد خودروهایی برای تعمیر ایسیو به شما مراجعه نمایند که پس از باز‌نگری معین شود که به تعمیر ایسیو نیازی نمیباشد و به طور کامل سلامت می باشد، بلکه نقص‌ از جای دیگری نشأت می گیرد و استدلال آن در سیم کشی الکتریسیته اتومبیل می باشد. به این ترتیب دتگاه های تستر سیم کشی و شبیه سازی عملکرد آی سی ها هم برای تعمیر ایسیو ساخته شده است. همین شرکت نقش مهمی را در تأمین لوازم الکتریسیته ماشین به جهت کمپانی های خودروسازی فرانسه از گزاره پژو؛ رنو و سیتروئن ایفا کرد. در شکل روشن شدن این چراغ مطلقا از طرز دیاگ علت روشن شدن چراغ را تحلیل نمایید و در صورتی که واضح شدن چراغ مربوط به خرابی ایسیو باشد نسبت به عیبیابی و تعمیر ecu اتومبیل مبادرت کنید. همانطور که اشاره شد ایسیو اتومبیل قطعهای دارای و پیچیده بوده و برای تعمیرات آن میبایست از دیاگ استعمال کرده و از همین نحوه تحلیل کدهای خطا مشکل به وجود آمده را شناسایی و جهت برطرف کردن آن حافظه ایسیو اقدام نمود. پس از انجام مرحله پیشین خودرو را روشن کنید و حدود ۱۸ کیلومتر برانید. واضح نشدن پیشرانه ماشین ممکن میباشد به ادله خراب شدن ایسیو ماشین باشد که در این رخ میبایست بررسی شده و در صورت نیاز جهت تعمیر ecu مبادرت کرد. فساد های دشوار افزاری به طور معمول اصلی تحلیل ظاهری برد ایسیو یا این که استعمال از مولتی متر مشخص و معلوم می شوند. عوارض خرابی ایسیو اتومبیل گوناگون بوده و کارداران گوناگونی ممکن است سبب ساز به فساد ecu ماشین شود. فساد ایسیو میتواند سبب ساخت مشکلات متعددی در ماشین شود؛ به گونهای که ممکن میباشد تشخیص درست را طاقت فرسا کند. به گزارش ایسنا، بنابراعلام فنون برق، این قطعه نقش مهمی در عملکرد درست دیگر قطعات اتومبیل دارد و خراب شدن آن مشکلات بسیاری را برای ماشین به همراه خواهد آورد. جرقه نزدن پیشرانه خودرو ممکن می باشد بهخودیخود از دربین برود ولی این احتمال هم وجود دارد که خراب شدن ایسیو ماشین منجر به جرقه نزدن آن شده باشد. اهمیت آنکه ایسیوها درابعدا نسبتا کوچک طراحی می شوند ولی حیاتی اجزای مضاعف متعددی می باشند که در تحت به مهترین اجزای ECU می پردازیم.

ایندکسر